[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        
カウンター
since March 30th 1998
 說明收錄情報關鍵檢索常見問題解答
 

印度學佛教學論文數據庫

印度學佛教學論文數據資料庫(INBU­DS)為、收錄日本國内發行之主要期刊雜誌、紀念論文集、一般論文集等中有關印度學佛教學論文之書志情報及其關鍵詞之數據資料庫。

内容

     關於 INBUDS (日語)
     PDF 閲覽鏈接 (日語)
     相關網站聯結 (日語)
     技術情報 (日語)
     最新消息
     下載 (日語)

本數據庫為文部省科學研究費補助金研究成果公開促進費(數據庫)(1989-1997)、日本學術振興會科學研究費補助金研究成果公開促進費(1998-1999, 2001-2014)所得成果之一環。
 
 
▲回頁首